Miljö och Geoteknik

Miljö och Geoteknik

Ett av SYSTRAs kännetecken är att vi lyssnar på våra kunder, skapar lösningar utifrån specifika behov och anpassar oss till lokala förutsättningar.

Våra experter inom Miljö och Geoteknik deltar i alla skeden av projektet, från planering och projektering till byggskede med utredningar, tillstånd, markmiljö och geologi samt vattenfrågor. Våra kunder och beställare finns både inom offentlig verksamhet och inom industrin.

GE ERT PROJEKT EN MILJÖSTÄMPEL
Som beslutsfattare tänker du långsiktigt och behöver därmed en design som redan från start är hållbar, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

VERKSAMHETSOMRÅDEN:
Nedan följer exempel på projekt vi genomfört och tjänster som vi erbjuder.

Infrastruktur
Exempel: Tillstånd, miljökonsekvensbeskrivningar, dispenser, och anmälningar.
Vi utför alla slags utredningar, GIS- analyser, rapporter, miljösäkring, miljöplaner, riskanalys miljö och hälsa. Geologiska och markmiljötekniska undersökningar. Byggplatsuppföljning Miljö. Entreprenadrevisioner utifrån kontrakt och lagstiftning.

Industri
Exempel: Ansökan om tillstånd, miljökonsekvensbeskrivningar, BAT-slutsatser och statusrapporter. Projektering och miljömanagement/projektledning. Framtagande av kontrollprogram. Recipient- och dagvattenutredningar. Utförande av periodiska besiktningar, kontakt med myndigheter.

Kommunal verksamhet
Exempel: Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad förberedande markarbeten. Miljöplaner, upprättande av och utvärdering av kontrollprogram.
Markmiljötekniska undersökningar, fördjupade miljö- och hälsoriskbedömningar, åtgärdsutredningar samt miljökontroll i samband med saneringsarbeten. Framtagande av platsspecifika riktvärden samt beräkning av åtgärdskostnader. Geotekniska undersökningar och utredningar.

Deponiteknik enligt avfallsförordningen, tex konstruktion av sluttäckning vid avslutning av deponier. För nya deponier gör vi bedömningar av naturlig geologisk barriär. Om förutsättningar inte finns utformar vi konstgjorda barriärer som uppfyller lagstiftningen.

Hydrogeologiska utredningar, anmälningar och tillståndsärenden för vattenverksamhet inklusive miljökonsekvensbeskrivningar.
Specialistfrågor inom ytvatten och hydrologi. Ytvattenbedömningar, kontrollprogram, vattenvårdsfrågor. Vi tar även fram kontrollprogram för grundvatten.
Systemanalyser och modellering, exempelvis fosformodellering inklusive åtgärdsplan för sjöar. Klimatanalys dricksvattenförsörjning. Flödes-, och nivåberäkningar, hydrologiska modelleringar.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA