Miljö och geoteknik

Miljö och geoteknik

Ett av SYSTRAs kännetecken är att vi lyssnar på våra kunder, skapar lösningar utifrån specifika behov och lokala förutsättningar.

SYSTRA har projekterande och utredande kompetenser för uppdrag inom transportinfrastruktur och samhällsbyggnad. Vi utför uppdrag i alla skeden: från planering, projektering till utförande. SYSTRAs kunder och beställare finns både inom offentlig verksamhet och inom industrin.

Inom miljö och geoteknik har vi en bred kompetens att:

  • Utföra uppdrag omfattande förorenad mark, deponiteknik, geoteknik, geologi, ytvatten och hydrogeologi, maringeologi, miljöutredningar, miljöplaner, GIS-analyser och byggplatsuppföljning Miljö.
  • Utreda behov och upprätta miljökonsekvensbeskrivningar, anmälnings-, dispens- och tillståndsfrågor kopplat till Miljöbalken och övrig relevant lagstiftning.
  • Upprätta och utvärdera miljöplaner och kontrollprogram för markmiljö, yt- och grundvatten.
  • Utföra miljötekniska och geotekniska undersökningar samt upprätta förfrågningsunderlag.

GE ERT PROJEKT EN MILJÖSTÄMPEL
Som beslutsfattare tänker du långsiktigt och behöver därmed en design som redan från start är hållbar, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

VERKSAMHETSOMRÅDEN:
Nedan följer exempel på projekt vi genomfört och tjänster som vi erbjuder.

Infrastruktur
Exempel: Tillstånd, miljökonsekvensbeskrivningar, dispenser, och anmälningar.
Vi utför alla slags utredningar, GIS- analyser, rapporter, miljösäkring, miljöplaner, riskanalys miljö och hälsa. Geologiska och markmiljötekniska undersökningar. Byggplatsuppföljning Miljö. Entreprenadrevisioner utifrån kontrakt och lagstiftning.

Industri
Exempel: Ansökan om tillstånd, miljökonsekvensbeskrivningar, BAT-slutsatser och statusrapporter. Projektering och miljömanagement/projektledning. Framtagande av kontrollprogram. Recipient- och dagvattenutredningar. Utförande av periodiska besiktningar, kontakt med myndigheter.

Kommunal verksamhet
Exempel: Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad förberedande markarbeten. Miljöplaner, upprättande av och utvärdering av kontrollprogram.
Markmiljötekniska undersökningar, fördjupade miljö- och hälsoriskbedömningar, åtgärdsutredningar samt miljökontroll i samband med saneringsarbeten. Framtagande av platsspecifika riktvärden samt beräkning av åtgärdskostnader. Geotekniska undersökningar och utredningar.

Deponiteknik enligt avfallsförordningen, tex konstruktion av sluttäckning vid avslutning av deponier. För nya deponier gör vi bedömningar av naturlig geologisk barriär. Om förutsättningar inte finns utformar vi konstgjorda barriärer som uppfyller lagstiftningen.

Hydrogeologiska utredningar, anmälningar och tillståndsärenden för vattenverksamhet inklusive miljökonsekvensbeskrivningar.
Specialistfrågor inom ytvatten och hydrologi. Ytvattenbedömningar, kontrollprogram, vattenvårdsfrågor. Vi tar även fram kontrollprogram för grundvatten.
Systemanalyser och modellering, exempelvis fosformodellering inklusive åtgärdsplan för sjöar. Klimatanalys dricksvattenförsörjning. Flödes-, och nivåberäkningar, hydrologiska modelleringar.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA