Omsorg om miljön

Omsorg om miljön

VÅR EXPERTIS OCH RÅDGIVNING

GE ERT PROJEKT EN MILJÖSTÄMPEL
Ett infrastrukturprojekt är mer än bara en nödvändig länk i transportkedjan. Det kan skapa helt nya möjligheter att öka tillgängligheten och sammankoppla områden. I dag kan miljöaspekten vara helt avgörande för om ett projekt godkänns och kan genomföras.

Som beslutsfattare tänker du långsiktigt och behöver därmed en design som redan från start begränsar miljöpåverkan, lever upp till era åtaganden, skyddar den biologiska mångfalden, tar hänsyn till livskvaliteten i närområdet och låter infrastrukturen bli en naturlig del av landskapet.

ENKLA DIGITALA LÖSNINGAR SOM FRÄMJAR DIALOG OCH ACCEPTANS AV PROJEKTET
SYSTRA erbjuder en serie 2.0 lösningar för att berörda parter ska kunna bedöma hur ett infrastrukturprojekt skulle påverka deras omgivning:

1. I vår webbapplikation visualiseras de miljöfrågor som skulle uppstå om projektet genomförs, vilket underlättar beslutsfattandet.
2. Vi använder oss av BIM för att sammanställa och visualisera hela processen i ett och samma gränssnitt. Det gör att vi kan undvika, minska och kompensera för miljöpåverkan.
3. Immersive Scenario Explorer är en 3D-applikation som inbjuder till diskussion. Med hjälp av ljudmätningar, topografiska data och exakta 3D-modeller skapas en realistisk simulering av den nya infrastrukturens visuella och akustiska påverkan.

För infrastrukturprojekt som kräver smarta miljölösningar
ÄR SYSTRA DET BÄSTA ALTERNATIVET

ETT VÄRLDSLEDANDE KONSULT- OCH TEKNIKFÖRETAG

 • 60 års erfarenhet
 • Ett mångsidigt team med hela världen som arbetsplats
 • Projekt i 100 städer med över 1 miljon invånare
 • Lösningar med allmänhetens bästa i fokus som säkerställer städernas och regionernas utvecklingsbehov
 • En helhetssyn på rörlighet (gods och människor)
 • Rätt vägledning, när ni behöver den – vid varje fas i projektet, inklusive leverans och klimatpåverkan

MILJÖ DESIGN

VI OMVANDLAR ER VISION TILL EN NOGA KONTROLLERAD PLAN DÄR VI I VARJE FAS FÖLJER AKTUELLA FÖRESKRIFTER, HÅLLER TIDSPLANEN OCH FÖRUTSER RISKER
I 60 år har SYSTRA haft fokus på miljöfrågor under projektering och konstruktion av olika infrastrukturprojekt. Vi tar ett helhetsgrepp utifrån vår samlade kunskap om regional utveckling och projekts livscykel. På så vis kan vi föreslå unika, integrerade och ekonomiska lösningar som uppfyller även de strängaste lokala bestämmelser. Ett av SYSTRAs kännetecken är att vi lyssnar på våra kunder, skapar lösningar utifrån specifika behov och anpassar oss till lokala förutsättningar.

1 FÖRUTSER RISKER
Vi förstår

 • era förpliktelser mot intressenter och miljön
 • de specifika behoven i er region, samt era definierade mål att uppfylla

Vi ligger steget före vad gäller

 • officiella förfaranden som tillämpas för projektet
 • miljöanalys och specifika undersökningar

Vi bedömer konsekvenserna

 • miljöbedömningar, ekologiska inventeringar, analyser inom hållbar utveckling och klimatpåverkan
 • förberedelse av juridiska dokument (vattenbestämmelser, allmänt intresse, naturskydd etc.)

2 TAR FRAM BESLUTSUNDERLAG
Vi granskar sammanhanget och förstår projektets behov och problem
Föreslår praktiska förebyggande åtgärder

 • rekommenderar åtgärder för att undvika, minimera och kompensera för påverkan
 • ger rådgivning om avgörande faser, kritiska frågor, nödvändiga åtgärder eller uppföljningsplaner, baserat på vad vi har lärt oss under arbetet med hundratals projekt varje år i Frankrike och övriga världen
 • införskaffar nödvändiga administrativa tillstånd

3 BANAR VÄG FÖR ACCEPTANS AV PROJEKTET
Vi skapar positiv uppmärksamhet kring projektets miljörelaterade frågor och konsekvenser, speciellt under samråd
Vi föreslår lösningar för

 • landskapsanpassning
 • akustik och vibrationer
 • bevarande av djurlivet

4 SER TILL ATT ERT PROJEKT LÖPER FRIKTIONSFRITT
Vi kontrollerar implementeringen av alla beslut som fattas under projektets gång

 • sätter miljökraven i förgrunden under upphandlingar och utförandet av byggentreprenader
 • uppmärksammar miljöfrågor i konstruktionsfasen (masshantering, avloppsvatten, ekodukter, vegetation, omplantering, föroreningar etc.)
 • kontrollerar tillämpningen av kompensationsåtgärder

5 GER DITT PROJEKT EN MILJÖSTÄMPEL

 • inför ett ekodesigntänkande och tar fram unika och hållbara lösningar, även för miljöprestanda
 • främjar projektet genom att lyfta fram miljöfördelar i projekteringen

SYSTRA +

 • TAR ETT HELHETSGREPP utifrån en fullständig förståelse för projektets livscykel och med hänsyn till alla berörda parters behov: tillsynsmyndigheter, de boende i området, resenärerna, operatören etc.
 • BEAKTAR OPERATÖRENS BEGRÄNSINGAR redan i uppstarten av projektet
 • FÖRSTÅR SAMMANHANGET och tar fram anpassade lösningar
 • VI FINNS MED HELA VÄGEN – ni kan lita på oss vad gäller expertis och engagemang

CONFIDENCE MOVES THE WORLD

 • SYSTRA koncernen hjälper växande städer och regioner som är i behov av pålitliga, snabba och rena transportsystem att skapa en bestående höjd levnadsstandard för dess invånare.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA