Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark

Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark

Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av det kommunala VA-nätet kan ske från kommunens mer centrala delar till områdena längs Nordre Älv.

Fokus låg på att hitta utbyggnadsmöjligheter från centrala Kungälv till tre områden som finns utpekade i kommunens utbyggnadsplan för VA samt i ett föreläggande från Länsstyrelsen (gällande utbyggnad av VA). Arbetet omfattade analyser av dimensionering av försörjningsystem för dricks- och spillvatten, översyn av dagens hantering av dagvatten och identifiering av riskområden vid skyfall.
En stor utmaning för projektet var att utbyggnaden skulle ske inom ett område där flera kulturhistoriska värden återfinns. Lösningar som tog hänsyn till de kulturhistoriska värdena togs fram där merparten av ledningsdragningar förlades i befintlig väg. Arbetet resulterade i en förstudierapport som ligger till grund för vidare arbete med detaljprojektering av utbyggnaden.

Foto högst upp: Kungälv kommun
Foto nedan: Anastasia Taioglou

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA