Stadsmässig utformning av Solnavägen

Stadsmässig utformning av Solnavägen

SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö med syfte att bidra till en hållbar stadsmiljö.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget Hagalund 4:10 Solnavägen har SYSTRA upprättat förfrågningsunderlag samt bygghandling för ombyggnation av Solnavägen för att skapa en stadsmässig utformning av Solnavägen.

Solnavägens gatumiljö har gestaltats och projekterats med utgångspunkt i att skapa en grön- och blå struktur. Gaturummet byggs om för att få en ny gestaltning som harmoniserar med redan ombyggda sträckor av Solnavägen.

Solnavägen som är en av de stora vägarna som sammanbinder Solna med Stockholm,
förändras under kommande år för att möta framtidens behov. Utmed Solnavägen ska det ske en byggnation av lokaler, kontor, bostäder och en ny tunnelbanestation.

Solnavägen har idag en karaktär av trafikled med breda gaturum. Målsättningen för Solna stad är att Solnavägen ska utvecklas till en boulevard, anpassad för vistelse med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Visionen är att det kring boulevarden utvecklas ett stadsstråk som kopplar ihop Solna centrum med Hagastaden och Stockholms innerstad.

Natur- och kulturmiljö
Avseende natur- och kulturmiljö, har man i projektet säkerställt en fördröjning av dagvattnet för att undvika framtida översvämningar. Regnbäddar som dagvattenlösningar i gatumiljön bidrar till en mer hållbar stadsmiljö.

Foto: Visualisering av BSK Arkitekter och Nordr.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA