Projektering i Solna av gaturum, torg och bro

Projektering i Solna av gaturum, torg och bro

SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med fokus på tillgänglighet för trafik och ekosystem för planteringsytor i området Ballongberget.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget har SYSTRA utfört projektering i 2 faser i form av gestaltning och förprojektering samt detaljprojektering av FU/BH.

Syftet med leveransen var att beställaren ska få tre kvalitetssäkrade förfrågningsunderlag som säkerställer följande kravbild:

  • Förenkla transporter inom regionen, förbättrad infrastruktur, förberedelse för särskilda filer för kollektivtrafik.
  • Inkluderande design med tillgänglighet i åtanke, busshållplatser för kollektivtrafik, ledstråk för funktionsnedsatta, planskild korsning för säker transport till och från järnväg och målpunkter väster om järnvägen.
  • Framtagna handlingar följer svensk lag om offentlig upphandling och där det är möjligt föreskrivs lokalproducerade produkter, naturmaterial och återanvänt material.
  • I projektet har särskild hänsyn tagits för lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvattnet. Genom att synliggöra dagvattenhanteringen i regnbäddar ökas medvetenheten hos allmänheten samtidigt som kombinationen med planteringar av buskar och perenner främjar ekosystemen. För att ytterligare främja en rik flora och fauna används flera olika arter i alléerna längs Kolonnvägen.
  • Indelningen i tre förfrågningsunderlag utgår från den direkt angränsande exploateringens tidplan. En stor del av arbetet har varit att förankra designen med exploatören och lösa anslutningen mellan de båda projekten.

Illustration växtgestaltning

Natur- och kulturmiljö
Avseende natur- och kulturmiljö, har man i projektet behövt förhålla sig till ett flertal aspekter såsom samordning med exploatör, hantering av lokala föroreningar, beaktning av befintliga ledningar, anslutning av bro till befintligt brostöd, begränsningar i utrymme ovan och under mark, anläggning på bjälklag och lokalt omhändertagande av dagvatten.

Foto: Malin Mirsch, vy över Ballongberget

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och (...)
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en (...)
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att (...)
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA