Projektering i Solna av gaturum, torg och bro

Projektering i Solna av gaturum, torg och bro

SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med fokus på tillgänglighet för trafik och ekosystem för planteringsytor i området Ballongberget.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget har SYSTRA utfört projektering i 2 faser i form av gestaltning och förprojektering samt detaljprojektering av FU/BH.

Syftet med leveransen var att beställaren ska få tre kvalitetssäkrade förfrågningsunderlag som säkerställer följande kravbild:

  • Förenkla transporter inom regionen, förbättrad infrastruktur, förberedelse för särskilda filer för kollektivtrafik.
  • Inkluderande design med tillgänglighet i åtanke, busshållplatser för kollektivtrafik, ledstråk för funktionsnedsatta, planskild korsning för säker transport till och från järnväg och målpunkter väster om järnvägen.
  • Framtagna handlingar följer svensk lag om offentlig upphandling och där det är möjligt föreskrivs lokalproducerade produkter, naturmaterial och återanvänt material.
  • I projektet har särskild hänsyn tagits för lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvattnet. Genom att synliggöra dagvattenhanteringen i regnbäddar ökas medvetenheten hos allmänheten samtidigt som kombinationen med planteringar av buskar och perenner främjar ekosystemen. För att ytterligare främja en rik flora och fauna används flera olika arter i alléerna längs Kolonnvägen.
  • Indelningen i tre förfrågningsunderlag utgår från den direkt angränsande exploateringens tidplan. En stor del av arbetet har varit att förankra designen med exploatören och lösa anslutningen mellan de båda projekten.

Illustration växtgestaltning

Natur- och kulturmiljö
Avseende natur- och kulturmiljö, har man i projektet behövt förhålla sig till ett flertal aspekter såsom samordning med exploatör, hantering av lokala föroreningar, beaktning av befintliga ledningar, anslutning av bro till befintligt brostöd, begränsningar i utrymme ovan och under mark, anläggning på bjälklag och lokalt omhändertagande av dagvatten.

SYSTRAs uppdragsledning
SYSTRAs uppdragsledare är Karl Clarin.

Foto: Malin Mirsch, vy över Ballongberget

Tillbaka till toppen

Läs också…

Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA