Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge

Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge

SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för allmän platsmark i exploateringsområdet Almelund.

Plats för 110 nya bostäder
Målet med det nya bostadsområdet Almelund är ett lugnt bostadsområde med starkt fokus på ekosystemtjänster. Almelund är idag åkermark och ligger i den västra delen av Kävlinge och har ett bra läge i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Detaljplanen medger att området kan bebyggs med cirka 110 friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus. Området utformas med en huvudinfart från Högsvägen och en lokalgata mot befintligt bostadsområde.

SYSTRAs uppdrag bestod av två faser. Först gestaltades och förprojekterades gatumiljö, naturpark och dagvattendammar. Därefter levererades förfrågningsunderlag för totalentreprenad i flera skeden.

Synliga ekosystemtjänster
Stort fokus har i projektet lagts på naturmiljö och ekosystemtjänster. Dagvattenhanteringen har synliggjorts i form av två stora dammar för att bland annat öka medvetenheten om ekosystemtjänster hos allmänheten. Dagvattnet samlas, fördröjs och renas till viss mån av infiltration och näringsupptag av växter lokalt i parken. Lokalproducerade produkter har föreskrivits och naturmaterial, återanvända material och återanvända jordmassor har valts där så är möjligt. Planteringsytor har projekterats med varierande karaktär med fokus på biologisk mångfald. Huvudgatan i området pryds av en allé med olika arter. För naturparken har Systra tagit fram flera skyltar som beskriver ekosystemtjänster.

Bild 1: Området ligger precis i utkanten av Kävlinge vid vägen mot Löddeköping.
Bild 2: Från bostadsområdet har man utsikt mot Kävlingeån.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och (...)
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en (...)
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA