Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge

Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge

SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för allmän platsmark i exploateringsområdet Almelund.

Plats för 110 nya bostäder
Målet med det nya bostadsområdet Almelund är ett lugnt bostadsområde med starkt fokus på ekosystemtjänster. Almelund är idag åkermark och ligger i den västra delen av Kävlinge och har ett bra läge i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Detaljplanen medger att området kan bebyggs med cirka 110 friliggande eller sammankopplade småhus, radhus och flerbostadshus. Området utformas med en huvudinfart från Högsvägen och en lokalgata mot befintligt bostadsområde.

SYSTRAs uppdrag bestod av två faser. Först gestaltades och förprojekterades gatumiljö, naturpark och dagvattendammar. Därefter levererades förfrågningsunderlag för totalentreprenad i flera skeden.

Synliga ekosystemtjänster
Stort fokus har i projektet lagts på naturmiljö och ekosystemtjänster. Dagvattenhanteringen har synliggjorts i form av två stora dammar för att bland annat öka medvetenheten om ekosystemtjänster hos allmänheten. Dagvattnet samlas, fördröjs och renas till viss mån av infiltration och näringsupptag av växter lokalt i parken. Lokalproducerade produkter har föreskrivits och naturmaterial, återanvända material och återanvända jordmassor har valts där så är möjligt. Planteringsytor har projekterats med varierande karaktär med fokus på biologisk mångfald. Huvudgatan i området pryds av en allé med olika arter. För naturparken har Systra tagit fram flera skyltar som beskriver ekosystemtjänster.

Bild 1: Området ligger precis i utkanten av Kävlinge vid vägen mot Löddeköping.
Bild 2: Från bostadsområdet har man utsikt mot Kävlingeån.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA