ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult

ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult

SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) på sträckan Alvesta- Älmhult.

Inom uppdraget utför SYSTRA en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet ERTMS för bandel 813-815, styrområde Alvesta som sträcker sig från Alvesta till Moheda och omfattar två driftplatser med tillhörande linjer samt styrområden Älmhult som sträcker sig från Älmhult till Blädinge och omfattar fem driftplatser med tillhörande linjer. Projekteringen omfattar med båda styrområdena en sträcka på totalt 70km.

Syftet med leveransen är att beställaren ska få en kvalitetssäkrad, byggbar bygghandling för att kunna upphandla entreprenör för ytteranläggning.

Enligt Trafikverkets kravbild på BIM
Projekteringen har utförts enligt Trafikverkets kravbild på BIM inom ERTMS, så att modellen kan leva vidare och hanteras av entreprenören. Projekteringen har i huvudsak skett med ERTMS-specifikt objektsbibliotek där varje objekt har fördefinierad detaljerings- och informationsnivå. Samordningsmodeller har skapats för varje driftplats med tillhörande linje och har varit underlag för bland annat presentationer, samgranskning och signalsamråd.

Natur- och kulturmiljö
Avseende natur- och kulturmiljö, har projektet behövt förhålla sig till många aspekter av natur- och kulturmiljö. Ett exempel är att projektområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Underlag till 12:6-samråd har därför tagits fram. Utöver detta har underlag till ansöknings-, tillstånds- och dispenshandlingar avseende strandskydd, vattenskyddsområde, naturreservat och biotopskydd tagits fram liksom underlag till anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende förorenad mark.

SYSTRAs uppdragsledning
SYSTRAs uppdragsledare är Pelle Eurenius och bitr. uppdragsledare Madelene Altberg.

Signalsystemet ERTMS
ERTMS – European Rail Traffic Management System är ett EU-gemensamt trafikstyrningssystem. Det införs för att förenkla resor och transporter över landsgränserna inom Europa. Trafikverkets uppdrag benämnt ”Program ERTMS” innebär att färdigställa utvecklingen av ERTMS-systemen och att ansvara för införandet av ERTMS i Sverige.

Förutsättning för projektets genomförande grundas på regeringens beslut i nationella planen för 2014-20. Det innebär att förfrågningsunderlag och andra handlingar ska föreligga i sådan tid och omfattning att upphandlingar av entreprenader kan ske fortlöpande.

Foto: Alex Hall

Tillbaka till toppen

Läs också…

Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA