Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun

Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun

SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för bostäder och handel i området Gökegård och Öjersjö på uppdrag av Partille kommun. Planförslaget omfattar cirka 42 hektar mark mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget har SYSTRA utfört detaljprojektering av allmän plats och framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag i enlighet med AMA Anläggning 17.

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett större exploateringsprojekt i tätorten Öjersjö där 500 nya bostäder ska byggas och diverse samhällsservice ska utvecklas och anpassas till den nya stadsdelen som växer fram.

Uppdraget innefattade projektering av gator, VA, torgytor för servicebutiker samt en naturlekplats för rekreation och rörelse. En av kunden största frågeställningar var hur VA- och dagvatten-hanteringen skulle lösas och projekteras i området.

Natur- och kulturmiljö
I SYSTRAs arbete med att bidra till en hållbar utveckling av stad och samhälle har teamet bland annat säkerställt rening av dagvatten innan utsläpp till recipient i syfte att uppnå en minskad föroreningsbelastning i vattendrag.
Ekosystem och biologisk mångfald har beaktats genom att bevara unik skogsmiljö. Att bevara träd i högsta möjliga mån är en viktig åtgärd för att skydda den biologiska mångfalden som är grunden i ett hållbart samhälle.

Några exempel på anpassningar till befintlig natur som utfördes i projektet var att bygga en grodpassage, en naturanpassad dagvattendam för rening, en naturlekplats samt en naturanpassad stig med spänger till Kåsjön.

Gökegård bäck vid naturlekplats

SYSTRAs uppdragsledning
SYSTRAs uppdragsledare är Mani Olsson.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA