Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun

Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun

SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för bostäder och handel i området Gökegård och Öjersjö på uppdrag av Partille kommun. Planförslaget omfattar cirka 42 hektar mark mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget har SYSTRA utfört detaljprojektering av allmän plats och framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag i enlighet med AMA Anläggning 17.

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett större exploateringsprojekt i tätorten Öjersjö där 500 nya bostäder ska byggas och diverse samhällsservice ska utvecklas och anpassas till den nya stadsdelen som växer fram.

Uppdraget innefattade projektering av gator, VA, torgytor för servicebutiker samt en naturlekplats för rekreation och rörelse. En av kunden största frågeställningar var hur VA- och dagvatten-hanteringen skulle lösas och projekteras i området.

Natur- och kulturmiljö
I SYSTRAs arbete med att bidra till en hållbar utveckling av stad och samhälle har teamet bland annat säkerställt rening av dagvatten innan utsläpp till recipient i syfte att uppnå en minskad föroreningsbelastning i vattendrag.
Ekosystem och biologisk mångfald har beaktats genom att bevara unik skogsmiljö. Att bevara träd i högsta möjliga mån är en viktig åtgärd för att skydda den biologiska mångfalden som är grunden i ett hållbart samhälle.

Några exempel på anpassningar till befintlig natur som utfördes i projektet var att bygga en grodpassage, en naturanpassad dagvattendam för rening, en naturlekplats samt en naturanpassad stig med spänger till Kåsjön.

Gökegård bäck vid naturlekplats

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA