Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun

Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun

SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för bostäder och handel i området Gökegård och Öjersjö på uppdrag av Partille kommun. Planförslaget omfattar cirka 42 hektar mark mellan Kåsjön och Nya Öjersjövägen.

Uppdragets omfattning
Inom uppdraget har SYSTRA utfört detaljprojektering av allmän plats och framtagande av ett komplett förfrågningsunderlag i enlighet med AMA Anläggning 17.

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett större exploateringsprojekt i tätorten Öjersjö där 500 nya bostäder ska byggas och diverse samhällsservice ska utvecklas och anpassas till den nya stadsdelen som växer fram.

Uppdraget innefattade projektering av gator, VA, torgytor för servicebutiker samt en naturlekplats för rekreation och rörelse. En av kunden största frågeställningar var hur VA- och dagvatten-hanteringen skulle lösas och projekteras i området.

Natur- och kulturmiljö
I SYSTRAs arbete med att bidra till en hållbar utveckling av stad och samhälle har teamet bland annat säkerställt rening av dagvatten innan utsläpp till recipient i syfte att uppnå en minskad föroreningsbelastning i vattendrag.
Ekosystem och biologisk mångfald har beaktats genom att bevara unik skogsmiljö. Att bevara träd i högsta möjliga mån är en viktig åtgärd för att skydda den biologiska mångfalden som är grunden i ett hållbart samhälle.

Några exempel på anpassningar till befintlig natur som utfördes i projektet var att bygga en grodpassage, en naturanpassad dagvattendam för rening, en naturlekplats samt en naturanpassad stig med spänger till Kåsjön.

Gökegård bäck vid naturlekplats

Tillbaka till toppen

Läs också…

Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
Utredning av ny station i Malmö för Öresundsmetron
SYSTRA har på uppdrag av Malmö Stad utrett läget för en ny Metrostation för (...)
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
Projekteringsledning för framtagande av bygghandling till Fyra spår, Lund-Arlöv
SYSTRA hade rollen som projekteringsledare med ansvar för projektering och (...)
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg
SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en (...)
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
Bygg-och projektledning för ny stadsdel i Mölndal
SYSTRA har på uppdrag av Mölndals stad som första rangordnade leverantör att (...)
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
Nytt bostadsområde med naturpark i västra Kävlinge
SYSTRA har på uppdrag av Kävlinge kommun tagit fram förfrågningsunderlag för (...)
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Utbyggnad av VA inom kulturhistorisk mark
Under 2020 har SYSTRA hjälpt Kungälvs kommun att utreda hur en utbyggnad av (...)
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
Ökad tillgänglighet på busshållplatser i Skåne
SYSTRA har sedan projektstart i maj 2020, tillgänglighetsanpassat befintliga (...)
Stadsmässig utformning av Solnavägen
Stadsmässig utformning av Solnavägen
SYSTRA har under 2020-2021 gestaltat och projekterat Solnavägens gatumiljö (...)
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare
SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA