Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare

Byte av järnvägsbro längs Malmbanan i Gällivare

SYSTRA har under 2020-2021 utfört ett uppdrag för Trafikverket med fokus på att utforma en ny bro som ska minska den befintliga barriäreffekten mellan Gällivare och Mellanområdet och förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Uppdragets omfattning
I SYSTRAs uppdrag ingick att utforma och utreda den nya brons anpassning till naturmiljön och omgivningen, att lösa avvattningsproblematik samt att konstruera bron vilket innebär följande delmoment:

  • Framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandlingar (FU/BH) för utförandeentreprenad samt förfrågningsunderlag för Mark-, Bro-, och BEST-arbete
  • Uppdatering av FU till BH
  • Stöd till beställaren under byggskedet i frågor om handlingar, revidering och upprättning av PM
  • Upprättning av relationshandlingar/ Förvaltningsdata

Järnvägsbron ligger på bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21 på Malmbanan. Bron går över Sommarvägen (tidigare Malmbergsvägen), som förbinder industriområden på båda sidor om järnvägen och brukar benämnas Kulleporten i folkmun.

Syftet med uppdraget

Bron ska bytas ut i sin helhet och ersättas med ny trågbalksbro med vinklade vingar. Den går snett över vägen och utformas så symmetrisk som möjligt på båda sidor. Den nya bron ska minska den befintliga barriäreffekten mellan Gällivare och Mellanområdet och förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Gestaltning
Befintlig bro är inte utpekad som kulturbro, men den är kulturhistoriskt intressant då den har en ovanlig utformning. Genom att använda samma material och geometriska vinklar kan man koppla den nya bron visuellt till dess föregångare. De svagt vinklade voterna skapar även en portkänsla. Närmast vägen kläs slänterna med kullersten eller annan stenbeläggning vilket förutom att ge en mer urban och tryggare känsla, också håller de branta slänterna på plats. Brokonstruktionen görs i slät betong likt befintlig bro, helst utan skarvar. Namnet ”Kulleporten” skrivs in som relief i brokonstruktionen på var sida.

Natur- och kulturmiljö

Uppdraget har utförts i ett Natura 2000 område vilket innebär att miljöaspekten varit en central del i dialogen under projekteringstiden.

I syfte att bygga hållbart och även främja en hållbar industri kan det vara värt att belysa att järnvägsbron ligger utmed Malmbanan som är en av världens äldsta malmjärnvägar som ännu är i drift. Järnmalmen och LKAB är en viktig industri längs med järnvägen och fokus i projektet har varit att påverka LKAB så lite som möjligt under byggnationen. Därav endast 72h avstängning av järnvägen för lansering. Samt att säkerställa att industrin kan fortsätta köra vagnar med järnmalm för en långtid framöver genom hållbart byggande.

Den nya konstruktionen har projekterats med ett användar- och säkerhetsperspektiv. Under projekteringen har fokus lagts på att göra vägen under bron säkrare för trafikanter. Gång- och cykelväg separeras exempelvis från biltrafiken.

SYSTRAs uppdragsledning
SYSTRAs uppdragsledare var Jessica Leventin.

Tillbaka till toppen

Läs också…

Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
Detaljprojektering av allmän plats i Partille kommun
SYSTRA har under 2018-2021 genomfört detaljprojektering av allmän plats för (...)
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
Projektering i Solna av gaturum, torg och bro
SYSTRA har under 2020-2021 utfört en inkluderande design för Solna Stad med (...)
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
ERTMS på sträckan Alvesta- Älmhult
SYSTRA utför en bygghandlingsprojektering för utbyte till nya signalsystemet (...)
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
Ostlänken Höghastighetsjärnväg
SYSTRA, in consortium with COWI, won the project management contract to (...)
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
ERTMS Korridor B, Uppdrag Söder
SYSTRA har erhållit uppdraget att ta fram systemhandling för införandet av (...)
Roslagsbanan, Stockholm
Roslagsbanan, Stockholm
SYSTRA har erhållit uppdraget att projektera det nya ATC-systemet på (...)
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
Stenkullen och Algutsgården, Västra stambanan
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
Kil-Skåre, Värmlandsbanan
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknikkonsult förbättra framkomligheten (...)
Åmsele, ny mötesdriftplats
Åmsele, ny mötesdriftplats
SYSTRA har erhållit uppdraget att som teknisk konsult ta fram handlingar för (...)
Stockholm Östra, upprustning
Stockholm Östra, upprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att som generalkonsult designa/konstrutera om (...)
Åstorp bangårdsupprustning
Åstorp bangårdsupprustning
SYSTRA har erhållit uppdraget att, som ledande teknikkonsult i en (...)
ATC-kryssningsbarriärer
ATC-kryssningsbarriärer
SYSTRA har genom partnersamarbete (underkonsult till kontrakterad part mot (...)
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA