Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg

Byggplatsuppföljning i nordvästra Göteborg

SYSTRA utför på uppdrag av Trafikverket byggplatsuppföljning (BPU) i en utförandeentreprenad i projektet Ombyggnad Lundbyleden, Bohusbanan och Gator i Backaplan, Göteborgs Stad.

Ombyggnad och utbyggnad för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet
Uppdraget innebär en ombyggnad av Lundbyleden (E6.21) till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till andra infrastrukturprojekt.

Projektet är ett samarbete med Göteborgs Stad där Trafikverket även bygger om vissa gator vid Backaplan samt utbyggnad av Bohusbanan och byggnation av en pendeltågsstation i Brunnsbo.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerhet, tillgänglighet och för att göra det enklare att orientera sig mellan trafikplatserna. Av- och påfarter byggs om på Lundbyleden mellan Brantingsmotet och Ringömotet.

För att möjliggöra stadsutvecklingen i området skapar vi en förbättrad koppling till det lokala vägnätet samt förbättrar trafikflödet och höjer trafiksäkerheten genom planskilda korsningar.

För att minska störningskänsligheten på Bohusbanan och Hamnbanan bygger vi ut Bohusbanan. Med en pendeltågsstation vid Brunnsbo skapar vi nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och gör det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och övriga Göteborg.

I projektet har man säkerställt omhändertagande av förorenad mark för att bidra till en hållbar stadsmiljö.

Entreprenaden planeras att upphandlas som en utförandeentreprenad.

Foto: Veidekke

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA